Tiết kiệm chỉ là quá trình, kết quả là chúng ta có được sự bảo đảm về sức khỏe